Schoolraad

De schoolraad (SR), die momenteel bestaat uit 3 ouders, fungeert als klankbord en overlegorgaan voor de directeur van de school. In de SR gaat de directeur van de school het gesprek aan met ouders over onderwerpen als onderwijs, opvoeding en levensbeschouwing.

Leden van de SR worden benoemd voor drie jaar en kunnen aansluitend eenmaal worden herbenoemd. Ze worden gekozen uit de ouders die uit overtuiging de grondslag en doelstelling van de stichting onderschrijven. Wanneer er vacatures zijn, kunnen deze ouders zich kandidaat stellen. De SR wil echter nadrukkelijk een aanspreekpunt zijn voor alle ouders.

De SR kan adviseren bij sollicitatiegesprekken van personeel op de school, helpen bij de totstandkoming van de schoolgids en de jaarplannen, adviseren/ meedenken over de kwaliteit van het onderwijs en adviseren bij zaken die de identiteit van de school betreffen (zoals de invulling van het protestants-christelijk onderwijs op de school). Ook kan de SR meedenken over de samenwerking tussen school en ouders ten aanzien van de opvoeding van de kinderen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Mochten er dingen zijn die u als ouder(s) bezighouden en die u graag eens in een wat breder verband besproken zou willen zien, dan kunt u altijd contact opnemen met de SR. We zijn er ook voor u, en kunnen uw input dus inbrengen in onze reguliere gesprekken met de directeur. De SR vergadert een aantal keren per jaar.

Elke SPCO-schoolraad vaardigt verder een van zijn leden af naar de overkoepelende stichtingsraad die als overlegorgaan fungeert voor het College van Bestuur en meedoet met het benoemen van leden voor de Raad van Toezicht. Het feit dat de SPCO behalve de wettelijk verplichte medezeggenschapsraden ook schoolraden en een stichtingsraad kent, die beide geheel uit ouders bestaan, laat zien dat de ouderbetrokkenheid groot is.

Samenstelling schooljaar 2018-2019

Dit schooljaar zitten de volgende ouders in de SR:

  • Martanja van Mourik (voorzitter)
  • Mark Bouwmeester