Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is er om mee te praten, te adviseren en in bepaalde situaties mee te beslissen over wat er in de school en de klas gebeurt. De MR denkt mee over diverse zaken die de school, de leerlingen en het personeel aangaan. U kunt hierbij denken aan schoolregels en -afspraken, extra en buitenschoolse activiteiten en aan het onderwijs zelf. Ook heeft de raad aandacht voor de schoolgids, het schoolplan en klachtenregelingen.

Alle onderwerpen waar de MR over spreekt, hebben direct of indirect gevolgen voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Geeft een school extra veel aandacht aan de ondersteuning van zorgleerlingen, dan moet daar ruimte voor zijn in de begroting en in het taakbeleid voor het personeel. Over deze punten praat de MR volop mee.

Voor sommige zaken heeft de MR een instemmingsbevoegdheid (bijv. bij het schoolreglement en de organisatie), voor andere zaken een adviesbevoegdheid (bijv. bij financiën, huisvesting en vakanties) en altijd een initiatiefrecht (de MR kan op ieder terrein voorstellen indienen).

De MR komt tijdens het schooljaar regelmatig bijeen en bespreekt een vooraf opgestelde agenda. De directeur is meestal een gedeelte van de vergadering aanwezig om vragen te beantwoorden en zaken te bespreken. De notulen van elke vergadering worden na vaststelling op deze schoolsite geplaatst. Via Social Schools en/of Constantnieuws informeren wij u kort na een vergadering. Ouders kunnen de MR ook verzoeken om een bepaald onderwerp voor de vergadering op de agenda te zetten.

We zijn bereikbaar via ons e-mailadres mr.constantijn@spco.nl , via ons MR-postvak in de teamkamer op school of u kunt een van ons persoonlijk aanspreken.

Samenstelling schooljaar 2023/2024:

De MR bestaat uit ouders én personeelsleden. In de MR van de Constantijnschool zitten 3 ouders en 3 personeelsleden. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar.

MR leden

Dit schooljaar zitten de volgende ouders en teamleden in de MR:

Oudergeleding:

  • Inge van Eijk (voorzitter)
  • Nieske van Beek 
  • Céline Haket

Personeelsgeleding:

  • Marina Visser (secretaris)
  • Désirée van Gent (penningmeester)
  • Frenny Blaauwendraat