Passend onderwijs

Handelingsgericht

Wij willen dat ieder kind optimale resultaten behaalt binnen zijn mogelijkheden. Op onze school doen we dat door handelingsgericht werken. We stellen ons daarbij de vraag:"Wat heeft het kind van ons nodig?" Deze zogenaamde onderwijsbehoeften zijn ons uitgangspunt. Om die goed in kaart te brengen analyseren we toetsgegevens en houden we afstemmingsgesprekken met de kinderen. Samen met u kijken we hoe uw kind het beste geholpen kan worden.

Passend Onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Op onze school wordt door de hierboven beschreven handelingsgerichte aanpak al gewerkt aan passend onderwijs. Als het voor een kind nodig is, kan bij het Samenwerkingsverband “Passenderwijs” een arrangement worden aangevraagd. Een arrangement sluit aan bij de zorgbehoefte van het kind en loopt uiteen van een geldelijke bijdrage voor extra begeleiding op school of een specifieke training tot en met een vervolg van de schoolloopbaan in het S(B)O. In dit alles werken wij vanaf het begin met u samen om te overleggen wat het beste is voor uw kind.

Zorgplicht

Binnen het onderwijs werken basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs nauw samen met als doel passende ondersteuning te bieden zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Met Passend Onderwijs is ook de ‘zorgplicht’ voor schoolbesturen ingevoerd. Elke school heeft de plicht te onderzoeken of zij kinderen met intensieve onderwijsbehoeften een passend onderwijsaanbod kan bieden. Wanneer dit niet op de school van aanmelding te realiseren is, zoeken wij samen met u naar een school waar dat wel kan.

Ondersteuningsprofiel

In dit document hebben wij de taken, verantwoordelijkheden en werkwijze ten aanzien van Passend Onderwijs vastgelegd en beschrijven wij op welke manier extra ondersteuning aan kinderen binnen onze school vorm krijgt. Dit document wordt iedere 2 jaar geactualiseerd.